Informace o zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu jsou poskytnuty informace o zpracování osobních údajů naší organizací ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 („GDPR“).

Správce osobních údajů: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

kontaktní e-mail posta@ksslk.cz

 484 809 111

kontaktní osoba: Ing. Jitka Bachtíková, vedoucí oddělení ekonomiky, PaM a správy majetku (pověřená osoba).   

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl zřízen.

Zpracovávané osobní údaje – odkazy na jednotlivé agendy:

agenda majetkoprávní (výkupy, prodeje, věcná břemena…)
agenda vyřizování písemné korespondence, telefonické a elektronické komunikace
agenda zadávání a realizace veřejných zakázek
agenda pojistných událostí
agenda hlavní činnosti – korespondence při výstavbě a údržbě komunikací

Informace pro subjekty údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem KSSLK, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Práva subjektu údajů: 

–    právo na přístup k osobním údajům

–    právo na opravu, resp. doplnění 

–    právo na výmaz

–    právo na omezení zpracování

–    právo na přenositelnost údajů

–    právo vznést námitku

–    právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Svá práva a požadavky uplatňujte formou zaslání poštou nebo prostřednictvím elektronické podatelny na adrese posta@ksslk.cz, případně prostřednictvím datové schránky: bdnkk7w.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz ).