Obecné stanovisko KSSLK a OD KÚLK k žádostem o nadrozměrné přepravy:

Žádosti je možné podávat elektronicky na nadmery@ksslk.cz či datovou schránkou id: bdnkk7w.

KSSLK nevydává plošné souhlasy se zvláštním užíváním silnic pro nadrozměrné náklady na celou silniční síť (tzv. „generální souhlasy“) s celkovou hmotností nad 20 tun. S ohledem na stav spravované silniční sítě musí být přepravy vždy posuzovány individuálně s ohledem na charakter nákladu a dotčenou trasu. Pro posouzení žádosti je třeba vždy uvést přesnou a jednoznačně identifikovatelnou trasu přepravy a její termín, druh nákladu a parametry soupravy (rozměry, hmotnosti, počet náprav a jejich rozvor a jednotlivá zatížení pro konkrétní přepravu) a informaci, zda se jedná o jednorázovou či opakovanou přepravu.

Pro žádosti bez přesné a jednoznačně identifikovatelné trasy v rámci silniční sítě ve správě KSSLK (silnice II. a III. třídy) nemůže být souhlas vydán. Přesná identifikace trasy platí i pro místa začátku a konce přepravy, pokud toto není jednoznačně dáno např. hranicí kraje či křižovatkou a sjezdem ze silnice I. třídy, ale jedná se např. o územní celek (z tohoto pohledu je uvedení pouze např. „Liberec“ nedostačující a je třeba uvést přesné místo). Taková žádost je v tomto ohledu nekonkrétní a žadatel bude vyzván k jejímu doplnění.

Stejně tak i v případě neuvedení konkrétních hodnot zatížení jednotlivých náprav s naloženým nákladem, formulace typu „nepřekročí povolené limity“ není relevantním údajem, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti o příslušné hodnoty.